วัดคู
26 พฤศจิกายน 2561

/data/content/466/cms/giklnprt2469.jpg


วัดคู ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๓ บ้านคู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๑๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๑๓๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๒๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง๗.๓๐ เมตร ยาว ๑๔.๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๗.๖๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๔ หลัง

นอกจากนี้ มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๕ นิ้ว
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปต่างๆ จำนวน ๖ องค์ พระสังกัจจายน์ ๑ องค์

วัดคู ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอำนาจ ฐิตธมฺโม