วัดกลางธนรินทร์
22 พฤศจิกายน 2561

/data/content/465/cms/ahijkov12789.jpg

วัดกลางธนรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๒ บ้านแป้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดคันคลองส่งน้ำชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๒ งาน ๖๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๖,๘๕,๓๔๔,และ ๓๓๓ อ

าคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒.๔๐ เมตร ยาว ๒๖.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๗.๒๕ เมตร ยาว ๑๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย

ปูชนียวัตถุอื่นๆ รอยพระพุทธบาทจำลองและเจดีย์รูปทรงสีเหลี่ยม วัดกลางธนรินทร์ ตั้งเมื่อ
พ.ศ.๒๓๘๐ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ การริเริ่มดำเนินการสร้างวัดเป็นครั้งแรก โดยมีชาวเวียงจันทน์ ซึ่ง
มีพระยากลางนรินทร์ ซึ่งถูกกวาดต้อนมา ในฐานะเชลยให้มาตั้งหลักแหล่งทำหากินอยู่ ณ ตำบลบ้านแป้ง
ในปัจจุบัน ได้ร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้นมาชื่อว่า "วัดกลางทรณิน" เพื่อให้พระภิกษุที่ติดตามมาได้อยู่อาศัย
ได้ก่อสร้างอุโบสถ เสนาสนะ ให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้นตามลำดับ

จนถึงสมัยพระอุปัชฌาย์มา ได้มีการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ท่านเจ้าอาวาสรูปนี้ทราบว่า เป็นเชื้อ
สายเจ้านครเชียงใหม่ เป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เจ้าเหนือทงเหนือเคารพนับถือมาก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร

การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔

การบริหารปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวรวุฒิธรรมปยุต กนฺตสีโล