วัดอุตมพิชัย
22 พฤศจิกายน 2561

/data/content/464/cms/cejqrtz34679.jpg


วัดอุตมพิชัย ตั้งอยู่เลขที่ ๔๒๖ บ้านบางน้ำเชี่ยว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๕๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๙๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดคลองเทศบาล
ทิศใต้ จดทางหลวง
ทิศตะวันออก จดทางหลวง
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๓ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๖ เมตร
ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๑ เมตร เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕ นิ้ว สูง ๓ เมตร
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ เมตร สูง ๓.๒๕ เมตร