วัดหลวง
22 พฤศจิกายน 2561

/data/content/463/cms/notuvy235789.jpg

วัดหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗ บ้านวัดหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๓ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๙๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินนายตี๋ เหมือนสนธิ์
ทิศใต้ จดคลองส่งน้ำเก้าชั่ง
ทิศตะวันออก จดที่ดินนายใบ ฉ่ำดี
ทิศตะวันตก จดที่ดินนางชะลอ ศาสตร์จีนพงษ์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๕.๖ เมตร ยาว ๒๓.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย ๑ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๙ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๒ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางดีดน้ำมนต์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว สร้างเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๑๒ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๔๔ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ ซึ่งมีพระเพลากว้าง ๕ เมตร สูง ๖.๓๐ เมตร ชาวบ้านเรียกว่า
หลวงพ่อขาว สร้างสมัยอยุธยา เจดีย์ใหญ่ ฐานกว้างด้านละ ๑๐ เมตร และมีเจดีย์ย่อมุมทั้งสี่ด้าน แบบปูน
สร้างสมัยอยุธยา

วัดหลวง ตั้งเมื่อ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๔ เป็นวัดเก่าแก่ บรรพบุรุบอกเล่าต่อๆ กันมาว่า
พระเจ้าแผ่นดินสมัย อยุธยา ซึ่งแตกทัพมาได้จัดสร้างขึ้นมาแล้วเรียกว่า วัดหลวง ต่อมาได้กลายสภาพ
เป็นวัดร้าง มีซากเจดีย์และพระพุทธ รูปองค์หนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว ยังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๙ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

การบริหารปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวิบูลพรหมานุวัตร