วัดมงกุฏแก้ว
21 พฤศจิกายน 2561

/data/content/462/cms/ahkpqx234678.jpg

วัดมงกุฏแก้ว ตั้งอยู่ที่ บ้านไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ไร่ ๕ งาน ๒๒๕ ๗/๑๐ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๑๗๐,๕๑๖๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่นา
ทิศใต้ จดที่นา
ทิศตะวันออก จดที่นา
ทิศตะวันตก จดที่นา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (อยู่ใต้โบสถ์) สูง ๑ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๕.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง ๕.๕ นิ้ว สูง ๑ เมตร ๕๐ เซ็นติเมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐

วัดมงกุฏแก้ว ตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ เดิมมีนามว่า "วัดกุฏ" สร้างขึ้น สมัยอยุธยาตอนปลาย
ต่อมาได้กลาย เป็นวัดร้าง และได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้ง โดยมีนายปลิก วงษ์พะยอม เป็นผู้นำชาวบ้านดำเนินการ
และได้รับการประ กาศขึ้นเป็นวัด เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปัจจุบัน คือ พระอธิการบุญสม ธมฺมสาโร