วัดโพธิ์เอน
21 พฤศจิกายน 2561

/data/content/461/cms/cdeoptvz2346.jpg

วัดโพธิ์เอน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๔ไร่ ๓ งาน ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๒๘๓, ๑๐๐๙๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ถนนชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง
วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๑๙๐ นิ้ว
พระประธาน ประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหนัาตักกว้าง ๕๐ นิ้ว สูง ๑๙๐ นิ้ว

วัดโพธิ์เอน ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๑๑๐ ที่เรียกว่า "วัดโพธิ์เอน"โดยถือเอาเหตุที่ต้นโพธิ์เอน
เป็นนิมิตหมายที่รู้จักกันดี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๕
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปัจจุบัน คือ พระมหาสายชล อติชาโต