วัดโพธิ์ชัย
20 พฤศจิกายน 2561

/data/content/460/cms/dfhikntvxz46.jpg

วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒ ตารางวา น.ส.๓ เลขที่ ๘๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดคลองโพธิ์ชัย
ทิศใต้ จดคลองโพธิ์ชัย และคลองสามเกลียว
ทิศตะวันออก จดคลองโพธิ์ชัย
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๙ แปลง เนื้อที่ ๑๒๒ ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๔,๗๐๑,๓๘๔๑
,๔๘๖๙,๕๙๒๓,๖๐๗๘, ๖๓๒๒,๖๓๒๓, และ ๖๓๒๔

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง เป็นอาคารไม้ ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ หลัง
วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารครึงตึกครึ่งไม้

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ
ปางสมาธิ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙

ปูชนียวัตถุอื่นๆ อนุสาวรีย์พระวินัยธรรมกริ่งสุวรรณ หลวงพ่อกิ่ง รูปเหมือนพระครูนิยุติธรรมศาสน์
(หลวงพ่อแก ฐาปโน) อยู่ในวิหาร มณฑป วัดโพธิ์ชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๖ ในสมัยที่พระวินัยธรรม กิ่งสุวรรณ
เป็นเจ้าอาวาส เดิมท่านจะทำให้วัดเป็นเกาะกลางน้ำ เนื่องจากมีคลองโพธิ์ชัย และ คลองสามเกลียวล้อมรอบ
ทั้งสามด้าน แต่ไม่สำเร็จ จึงได้เปลี่ยนมาบูรณะถาวรของวัดขึ้นแทน ของเดิมที่ชำรุด เนื่องจากวัดตั้งอยู่
ริมคลองโพธิ์ชัย จึงตั้งชื่อวัดว่า "วัดโพธิ์ชัย"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระมหาภุชงค์ สิริปญฺโญ