วัดธรรมจักร(สามเกรียว)
20 พฤศจิกายน 2561

/data/content/459/cms/bdekwy345689.jpg

วัดธรรมจักร(สามเกลียว) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ บ้านสามเกรียว หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวไผ่
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่คลองชลประทาน
ทิศตะวันออก จดที่ทำการเกษตร
ทิศตะวันตก จดที่คลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๒.๙๐ เมตร ยาว ๒๒.๙๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารไม้ ๗ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดธรรมจักร (สามเกลียว) ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ แต่เดิมเรียกว่า วัดสามเกลียว เป็นวัดเก่าแก่
ตั้งอยู่กลางป่า มีลำคลองธรรมชาติ ผ่าน ชื่อว่า "คลองสามเกลียว" ซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวไปมา
ถึงสามเสี้ยว จึงทำให้มีการเรียกขานบ้านบริเวณนั้น ว่า "บ้านสามเสี้ยว" และมีการเปลื่ยนแปลง
เป็น"สามเกลียว" หรืออีกนัยหนึ่งสันนิษฐานว่า ชื่อ สามเกลียวอาจจะมาจากชาวบ้านที่อาศัย
อยู่เป็นจำนวน มากในถิ่นนี้ มีการทะเลาะเบาะแว้งกัน และมีภิกษุสามรูปช่วยประสานให้ชาวบ้าน
มีความกลมเกลียวกัน จึงเรียกว่าสามเกลียว จากการเล่าสืบต่อกันมา วัดน่าจะเริ่มก่อสร้าง ราว
พ.ศ.๒๔๐๙ เรียกกันว่าวัดสามเกลียวตามชื่อคลอง ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดธรรมจักร"
ประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๙ ตามรูปเหมือนหลวงพ่อโสภณธรรมจักร อดีตเจ้าอาวาสที่ชาวบ้าน
นับถือ

ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๔
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอมรเทพ ฐิติธมฺโม