วัดธรรมสังเวช
20 พฤศจิกายน 2561

/data/content/458/cms/adfknrstx378.jpg

วัดธรรมสังเวช ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๒๔๓ ๓๘๕๔,๓๕๑๗,๖๙๕๙,๑๒๓๖,๓๖๑๕,๔๒๐,๓๔๙ และ ๔๓๙

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดลำคลองโพธิ์ชัย
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
ทรงจัตรมุข
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๕ นิ้ว

วัดธรรมสังเวช ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙ แต่เดิมเรียกว่า วัดตากแดด เพราะเหตุว่า ตั้งอยู่ริมคลองธรรมชาติ
ส่วนคำที่เรียกว่าวัดตากแดด เพราเหตุว่า ในสมัยก่อนเป็นการก่อสร้างคือเรือนมุงแถบเดียวหรือที่เรียกว่า
เพิง แดดจึงส่องได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เป็นที่สังเวช ของประชาชนที่ผ่านไปมาอย่างยิ่ง ต่อมาเวลาล่วง
เลยไปได้ประมาณ ๙ ปี พระอาจารย์ภู ได้มรณภาพลง ทำให้วัดตากแดดว่างจากพระสงฆ์ พ่อหลี แม่กี่ ปิยะชน
ได้เป็น ผู้นำพาอุบาสก อุบาสิกา ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาวัดตากแดดไว้ และได้ปรึกษากันว่าควรจะตั้งชื่อ
วัดกันเสียใหม่เอาคำว่าสังเวชไว้ เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจ จึงให้ชื่อใหม่ว่า "วัดธรรมสังเวช"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูพิทักษ์ธรรมสาร