วัดข่อยสังฆาราม
20 พฤศจิกายน 2561

/data/content/457/cms/hikorsux2478.jpg

วัดข่อยสังฆาราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ น.ส.๓ เลขที่ ๑๑๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดหมู่บ้าน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๒ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๕ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ วัดข่อยสังฆาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๐

ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่า วัดข่อย ต่อมาได้มี นายโพธิ์ นางขาว ผลิอรุณ และนายอุ่น นางเป้า ผลิอรุณ
บริจาคที่ดินที่ติดต่อกับที่วัดเพิ่มเติม และเปลี่ยนชื่อเป็น "วัดข่อยสังฆาราม" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๘ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการชะลอ ชลปญฺโญ