วัดศรัทธาภิรม
20 พฤศจิกายน 2561

/data/content/456/cms/bjopstuwz345.jpg


วัดศรัทธาภิรม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๔๐ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินนายไพโรจน์ นางสมใจ หลงพงษ์
ทิศใต้ จดแม่น้ำลพบุรี
ทิศตะวันออก จดที่ดินนายบุญส่ง ปานพลอย
ทิศตะวันตก จดที่ดินนายแฟ้ม สุขประเสริฐ

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๘๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๐๔,๙๒๗,
๑๓๒๘๘,๖๐๓๙,๕๙๙๔

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๙.๘๐ เมตร ยาว ๑๔.๙๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๙.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นอาคารไม้ทรงไทย
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง ห้องสมุด ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำวิหาร ปางมารวิชัย วัดศร้ทธาภิรม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐
สันนิษฐานการสร้างวัดประมาณสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพราะได้พบหลักฐานการก่อสร้างบางส่วน
เช่น อุโบสถ ซึ่งมีรูปคล้ายเรือสำเภาโบราณ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ที่เก่าแก่ จำนวน ๕ องค์
เนื้อทองสัมฤทธิ์ และ ยัง พบรอยพระพุทธบาทจำลอง ๑ คู่ที่เก่าแก่ และจากคำบอกเล่า ของผู้เฒ่าผู้แก่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี พม่าเคยส่งกองทัพมาตั้งค่าย ณ ปากน้ำบางพุทรา บริเวณปากน้ำลพบุรี
ใกล้เคียงกับเขตบริเวณวัดที่ตั้งอยู่ ชาวบ้านได้เริ่มบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยซ่อมแซมอุโบสถเดิม
ในนามวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดใหม่ และต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดศรัทธาภิรม
เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๓

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสัทธาโสภิต