วัดตึกราชา
20 พฤศจิกายน 2561

/data/content/455/cms/ceghkmorvxz9.jpg

วัดตึกราชา ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๓ งาน ๘ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สร้างเมื่อ ๒๔๙๔
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๙ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๙ หลัง
วิหาร กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำวิหาร ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูง ๔ เมตร
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อพวงมาลัย หลวงปู่ทวด และหลวงพ่อช้าง วัดตึกราชา ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐
จากการสืบค้น และจากการบอกเล่าของเจ้าอาวาส สันนิษฐานว่า วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งมาราวสมัย
กรงศรีอยุธยาตอนปลาย ที่ค้นพบมีโบราณวัตถุต่างๆของวัด เดิมมีผู้เล่าสืบต่อกันมาว่า วัดตึกราชาตั้งอยู่
อีกฟากของแม่น้ำลพบุรี คือ ตรงข้ามกับวัดปัจจุบัน และปัจจุบันนี้ พื้นที่วัดเดิมยังเป็นวัดร้าง ชื่อวัดหลวง
เหตุผล การย้ายวัดครั้งนั้น ชาวบ้านเห็นว่า ทำเลการตั้งวัดเดิมไม่ดี จึงชักชวนกันมาตั้งวัดใหม่ อยู่ตรงข้าม
อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำลพบุรี ซึ่งแต่ก่อน มีตึกร้างตั้งอยู่หลังหนึ่งจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดตึกราชา มาจน
ถึงปัจจุบัน ผู้ที่บูรณะ วัดตึกราชา จนกลับมาสภาพสมบูรณ์จากที่เคยผุพัง คือ หลวงพ่อปุ่น

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูกิตติสารสิฐ