วัดราษฎร์ประสิทธิ์
20 พฤศจิกายน 2561

/data/content/454/cms/befghknrs678.jpg

วัดราษฎร์ประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่บ้านกลางท้ายบ้าน ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๙๑ ตารางวา
น.ส.๓ เลขที่ ๒๑๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์(คลองมหาราช)
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณประโยชน์(แม่น้ำเจ้าพระยา)

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๖๗๖

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๔๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๘ เมตร สร้างเมื่อ ๒๔๖๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๖.๕๐ เมตร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สูง ๒ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๗๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๓.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๑๕๕ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๘ นิ้ว สูง ๗๐ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ มณฑปหลวงพ่อเตี้ยม (พระครูประสิทธิ์สุนทร) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐
ขนาดหน้าตักกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๖.๒๐ เมตร วัดราษฎร์ประสิทธิ์ ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒
โดยมีนายเจริญ และนางอำภา ราชประสิทธิ์ เป็นผู้มีจิตศรัทธายกที่ดินสร้างวัด และเป็นผู้นำร่วม
กับชาวบ้านในการสร้างวัดจนสำเร็จ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๔๖๐
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปิยวรรณาภรณ์