วัดดาวดึงษ์
19 พฤศจิกายน 2561

/data/content/453/cms/cdfkmqxz1358.jpg

วัดดาวดึงษ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโพกรวม หมู่ที่ ๑ ตำบลโพกรวม
อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๒ งาน

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ ๒๔๖๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๒.๗๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาหน้าตักกว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อมั่ง หลวงพ่อหิน และ หลวงพ่อทอง วัดดาวดึงษ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๐
ชาวบ้านมักเรียก "วัดโพกรวม" ตามตำบลที่ตั้งวัด เพราะว่าสมัยก่อนวัดแห่งนี้มีต้นโพธิ์ ขึ้นรวมกัน
อยู่เป็นกลุ่ม บริเวณปากคลองโพกรวม และเมื่อมีสภาพเป็นชุมชนขนาดใหญ่ จึงมีการสร้างวัดขึ้น
เพื่อใช้เป็น สถานที่ประกอบศาสนกิจ ชาวบ้านมักเรียกว่า "วัดโพธิ์รวม" ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "วัดโพกรวม"

ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น "วัดดาวดึงษ์" ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวิบูลจิรธรรม