วัดหัวว่าว
19 พฤศจิกายน 2561

/data/content/452/cms/bcdrstw12349.jpg

วัดหัวว่าว ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนวันพัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๓ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
ทิศใต้ จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๙๗,๑๒๗๐๔
น.ส.๓ เลขที่ ๑๗๕,๑๕๗

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

วัดหัวว่าว ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการมานิต อนาลโย