วัดเสาธงทอง
19 พฤศจิกายน 2561

/data/content/451/cms/acegouwx1357.jpg

วัดเสาธงทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านบางเลา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินที่ตั้งบ้านนายหวาน นายเล็ก
ทิศใต้ จดที่ดินที่ตั้งบ้านนายสุข นายเล็ก
ทิศตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นอาคารทรงไทย
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
ปูชนียวัตถุอืนๆ หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสหลวงสินกับนายทอง

    หลวงสินกับนายทองเป็นหัวหน้าในการก่อสร้าง ชาวบ้านจึงเรียก "วัดสินทอง" เรื่อยมา
จนเรียกอีกชือว่า "วัดตาแดง" เมื่อสายน้ำได้เปลียนแปลง ชาวบ้านได้ย้ายเสนาสนะมาจัดสร้างใหม่
อยู่ริมแม่น้ำเจ้า เรียก "วัดบางเลา" จึงได้มีการบูรณะวัดใหม่และเปลียนมาเป็น "วัดเสาธงทอง"

ในราวปี พ.ศ.๒๔๕๕ มีเรื่องเล่าว่า เมื่อพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จทางชลมารคขึ้นทางเหนือ
ผ่านทางหน้าวัด ทรง ทอดพระเนตรเห็นเสาธงประติดกระดาษเหลืองอร่ามแล้ว ทรงตรัสกับข้าราชบริพาร
ว่า "เออ...ที่นี้ มีเสาธงเป็นทองด้วย" จึงให้ชื่อใหม่ว่า "วัดเสาธงทอง" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูถาวรธรรมาทร