วัดสังฆราชาวาส
19 พฤศจิกายน 2561

/data/content/450/cms/bceijkopsv46.jpg

วัดสังฆราชาวาส ตั้งอยู่เลขที่ ๗๓ บ้านใหม่ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนบางบ้านเบิก
ทิศใต้ จดถนนสายสิงห์บุรี-ลพบุรี
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๕๓ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ หลังใหญ่ ๑ หลัง และเชื่อมต่อศาลาเล็กอีก ๓ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๓ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
วิหาร ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๒ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ปูชนียวัตถุอืนๆ เจดีย์ ๒ องค์
เป็นอนุสรณ์ สถานบุคคลสำคัญของวัด ได้แก่ หลวงพ่อทอง พระครูสิงหราชมุนี สิงห์บุรีวรนายก และ
พระราชสิงห์วรมุนี พระพุทธศรีรุ่งเรือง ปางมารวิชัย ศิลปะรัตนโกสินทร์

วัดสังฆราชาวาส ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เดิมชื่อ "วัดบ้านใหม่" หรือ "วัดหงษ์งาม" ตามชื่อบ้านและ
สัญลักษณ์ของวัด ซึ่งมีหงษ์ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลาย ประดับด้วยกระจกตัวใหญ่สวยงาม ตั้งอยู่
หน้าวัด

ต่อมาได้ชื่อว่า "วัดสังฆราชา" ครั้นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๕๖ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระสังฆราชเจ้า พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้เสด็จมาประดับแรม ณ วัดนี้
จึงโปรดให้เติมคำว่า "วาส" ต่อท้ายนามวัดเดิมเป็น " วัดสังฆราชาวาส" ซึ่งในเรียกกันมาจนปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูบรรณสารวิจิตร