วัดโพธิ์เงิน
19 พฤศจิกายน 2561

/data/content/449/cms/bcefilmoz123.jpg

วัดโพธิ์เงิน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๖ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๗๒ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๘๒ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๕๐๕๗

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๑.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๓๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒๕ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๑ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ทำด้วยสำริด
ปูชนียวัตถุอืนๆ มณฑปหลวงพ่อเฒ่า

วัดโพธิ์เงิน ตั้งเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ วัดโพธิ์เงิน หรือ วัดเจดีย์ เดิมเป็นวัดร้าง
ตั้งอยู่หน้าบ้านบางแค มีฐานเจดีย์เก่าตั้งอยู่ โดยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓ วา สูงประมาณ ๒ วา
ประชาชนได้สร้างซุ้มมุงสังกะสีครอบไว้ และมีพระพุทธรูปปรักหักพัง ซึ่งได้รวบรวมไว้บนฐานเจดีย์ไว้
สักการบูชา

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีพระใบฎีกาประไพ ปริสุทโธและพระมหาประมวล ปุญญวฑฒโน ได้มาพัก
ณ สถานที่แห่งนี้ เมื่อประชาชนเห็นจึงได้สร้างหลังคาสังกะสี เทพื้น คอนกรีต เพื่อใช้เป็นศาลาฟังธรรม และ
บำเพ็ญกุศล และได้ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๐ เมตร
ยาว ๓๖ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระราชศาสนโมลี ปญญวฑฺฒโน