วัดโพธิ์ข้าวพอก
19 พฤศจิกายน 2561


/data/content/448/cms/aehklmqvw259.jpg

วัดโพธิ์ข้าวพอก ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ ถนนวันพัฒนา ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๒๔ ตารางวา
โฉนดทีดินเลขที่ ๕๓๒๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินที่มีการครอบครอง
ทิศใต้ จดที่ดิน
ทิศตะวันออก จดที่ดิน
ทิศตะวันตก จดที่ดิน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา
โฉนดที่ดิน ๑๘๖๒ และ ๑๕๖๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นอาคารทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ศาลาปฏิบัติธรรม ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ เมตร สูง ๓ เมตร
ปูชนียวัตถุอืนๆ มณฑปหลวงพ่อลออ เป็นอาคารคอนกรีต พระพุทธรูปหลวงพ่อขาว ปางมารวิชัย
ศิลปะสุโขทัย วัดโพธิ์ข้าวผอก ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐

วัดนี้เป็นวัดโบราณครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา สันนิษฐานว่า เดิมเรียกว่า วัดโพธิ์หาดหอก สมัยมี
ศึกสงคราม ราว พ.ศ.๒๐๒๗ ประชาชนพากันอพยพไปอยู่ที่อื่น วัดจึงเป็นวัดร้างไประยะหนึ่ง วัด
เคยเป็นทางผ่านของทัพพม่าที่จะมาตีค่ายบางระจัน และมาพักแรมที่วัดนี้ จึงเอาหอกไปพาด
ที่ต้นโพธิ์ เรียกว่า โพธิ์พาดหอก

ต่อมาได้กลายเป็นโพธิ์ข้าวพอก วัดเคยเป็นวัดร้างมาก่อน และได้บูรณะใหม่
ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูวิริยกิจจาธาร ฐิตวิริโย