วัดโพธิ์แก้วนพคุณ
19 พฤศจิกายน 2561

/data/content/447/cms/bcgknopqxy35.jpg

วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐๑ บ้านคลองบางแก้ว ถนนวิไลจิตต์
ตำบลพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา โฉนดทีดินเลขที่ ๓๘๓๐

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดขุนสรรค์
ทิศใต้ จดถนนเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก จดเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดบ้าน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕.๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๗ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ โดยมีนายพร้อม นพคุณ เป็นผู้สร้าง ระยะแรก
มีหลวงพ่อรอด มาอยู่จำพรรษา เดิมเรียกกว่า "วัดบางแก้ว" เพราะตั้งอยู่บริเวณคลองบางแก้วด้านใต้
เนื่องจากบริเวณ ที่ตั้งวัด เดิมมีต้นโพธิ์เงินขึ้นอยู่ริมคลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัด

ต่อมาชาวบ้านได้ตั้งชื่อวัดว่า วัดโพธิ์แก้วนพคุณ โดยนำคำว่า นพคุณ ซึ่งเป็นนามสกุลของผู้สร้าง
วัดมาต่อกับคำว่า โพธิ์แก้ว เพื่อเป็น เกียรติอนุสรณ์แก่ผู้สร้างวัด ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดโพธิ์แก้ว ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เขต วิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสุนทรพัฒนาลังการ ปสุโต