วัดโพธิ์ลังกา
16 พฤศจิกายน 2561

/data/content/443/cms/bcdfijkopry5.jpg

วัดโพธิ์ลังกา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ทื่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๑ งาน ๖๔ ตารางวา น.ส.๓ ก.เลขที่ ๑๕๓

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนหมู่บ้านบางกระบือ
ทิศใต้ จดชุมชนบ้านบางกระบือ
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำเจ้าพระยา
ทิศตะวันตก จดถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๗.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๔.๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ๒ ชั้น วิหาร กว้าง ๕.๕ เมตร ยาว ๑๔.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ศาลาโพธาภิวัฒน์อนุสรณ์
ศาลาหลวงพ่อกลอ จันทวณฺโณ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย

ปูชนียวัตถุอื่นๆ ธรรมาสน์ ทำจากไม้แกะสลัก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
ตู้พระไตร ปิฎก ทำจากไม้แกะสลัก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ พระพุทธรูปมีนามว่า "พระพุทธโพธิญาติ"
ปางสมาธิ วัดโพธิ์ลังกา ต้ังเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เดิมเป็นวัดร้าง มีนามว่า "วัดบางกระบือใต้"
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๙
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสังฆรักษ์ยุ้ย ฐานวโร