วัดศรีสาคร
15 พฤศจิกายน 2561

/data/content/442/cms/aghiopqsx359.jpg
วัดศรีสาคร ตั้งอยู่เลขที่ ๗๑ บ้านบางปูน หมู่ที่ ๘ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๑๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๐๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดตำบลต้นโพธิ์ หมู่ ๘
ทิศใต้ จดตำบลต้นโพธิ์ หมู่ ๙
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดถนนแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๔ งาน ๑๑ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๐๓ ๘๓๕๑,๖๐๐๑,๔๗๐๙

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ เป็นอาคารไม้ทรงไทยสูง ๑ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ มีฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมาวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔ เมตร สูง ๑๐ เมตร สร้างเมื่อใด ไม่ปรากฏ
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๒.๕ เมตร สูง ๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙

วัดศรีสาคร ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๐ จากการเล่าสืบต่อมา และเอกสารหลักฐานของวัด สรุปได้ว่า พระอาจารย์ศรี
และพระอาจารย์สน พระภิกษุสองพี่น้อง เป็นชาวเมือง "พุกาม" ประเทศพม่า เดินทางมาทางเรือล่องมา จนมาถึง
หมู่บ้านบางหมื่นหาญ เห็นว่าเป็นแหล่ง ที่มีภูมิประเทศเหมาะสม จึงสร้างวัดขึ้น ท่านทั้งสองยังนำพระพุทธรูปศรีอริยเมตไตร
๒ องค์ มาด้วย ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  วัดศรีสาครชื่อเดิม "วัดขรัวศรี" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๘๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร การศึกษา มีโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูมงคลนวการ