วัดคลองสามแยก
15 พฤศจิกายน 2561

/data/content/441/cms/cjlnoruvwy17.jpg

วัดคลองสามแยก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓ บ้านคลองสามแยก หมู่ที่ ๗ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก จดทุ่งนา
ทิศตะวันตก จดคลองส่งน้ำ
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๓ ไร่ งาน ๗๑ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เมตร เป็นอาคารไม้สูง ๑ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง
นอกจากนี้ จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยไม้ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๑๒๐ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๑ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว สูง ๑๐๐ นิ้ว

วัดคลองสามแยก ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ เดิมมีนามว่า "วัดคลองสามแยกบางขันฑี" ชาวบ้านมักเรียกว่า
วัดโรงนา เพราะเป็นโรงนาสำหรับใช้เป็นที่เก็บข้าวเปลือกของชาวนา ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๓ ได้เปลี่ยนชื่อ
วัดเป็น "วัดคลองสามแยก" เพราะมีลำคลองแยกกันออกเป็นสามสาย และเพื่อให้ชื่อวัดเป็นที่เข้าใจง่าย
และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๘ เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการเสนาะ วิสุทธิญาโณ