วัดแค
15 พฤศจิกายน 2561

/data/content/440/cms/abdefglqwy23.jpg

วัดแค ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๙ บ้านท้ายน้ำจักรสีห์ หมู่ที่ ๖ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๔๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๗๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดที่ดินทำการเกษตร
ทิศตะวันออก จดที่ดินทำการเกษตร
ทิศตะวันตก จดที่ดินทำการเกษตร

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๒.๒๐ เมตร ยาว ๒๔.๑๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๒๕๒๓
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐.๘๐ เมตร ยาว ๑๖.๘๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๓ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๙.๗๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นอาคารไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ พระพุทธชินราช พระประธานประจำศาลาการเปรียญพระพุทธชินราช

วัดแค ตั้งเมื่อ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔ เดิมเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่า เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ พระอธิการทองศรี อมโร ได้มาจำพรรษา และร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านทำการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดขึ้นมาใหม่ โดยการเริ่มก่อสร้างโบสถ์ศาลาการเปรียญ และเนื่องจากหลวงพ่อทองศรีเป็นพระที่มีญาณหยั่งรู้ว่า
การก่อสร้าง จะลุล่วงไปได้ตามที่นิมิตหมายไว้ ซึ่งก็เป็นจริง จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น " วัดแคนิมิต"

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๔
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๗.๘๐ เมตร ยาว ๓๖.๓๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูนิมิตสัจจญาณ