วัดเสาธงทอง
15 พฤศจิกายน 2561

/data/content/439/cms/bdfgltxz1236.jpg


วัดเสาธงทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านบางเลา หมู่ที่ ๕ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๙๒๒

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินตั้งบ้านนายหวาน นายเล็ก
ทิศใต้ จดที่ดินตั้งบ้านนานสุข นายแวว
ทิศตะวันออก จดถนนเลียบคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะ
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นอาคารทรงไทย
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ หลัง วิหาร กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๘.๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หุ่นขึ้ผึ้งไฟเบอร์กลาสหลวงพ่อพิธสุตการ(แม้น ธมมธาโร) พระพุทธรูปปางสมาธิ พระสิวลี

วัดเสาธงทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีนายสิน กับนายทอง
เป็นหัวหน้า ในการก่อสร้าง ชาวบ้านเรียก "วัดสินทอง" เรื่อยมาจนเรียกอีกชื่อว่า "วัดตาแดง" เมื่อสายน้ำ
ได้เปลี่ยนแปลง ชาวบ้านได้ย้าย เสนาสนะมาจัดสร้างใหม่อยู่ริมแม่น้ำเรียก"วัดบางเลา" จึงได้มีการบูรณะ
วัดใหม่และเปลี่ยนมาเป็น "วัดธงทอง"

ในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๕ มีเรื่องเล่าว่า เมื่อพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จทางชลมารคขึ้นมาทางเหนือ
ผ่านมาทางวัดทรงทอดพระเนตรเห็น เสาธงประติดกระดาษเหลืองอร่ามแล้ว ทรงตรัสกับข้าราชบริพารว่า
"เออ....ที่นี้มีเสาธงเป็นทองด้วย" จึงได้ชื่อใหม่ว่า "เสาธงทอง"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๑ เมตร
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูถาวรธรรมาทร