วัดกระโจม
15 พฤศจิกายน 2561/data/content/438/cms/abfkuvwxy369.jpgวัดกระโจม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านกระโจม หมู่ที่ ๕ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๔๒ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดโรงเรียนและหมู่บ้านกระโจม
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดทางหลวงชนบท
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๖ หลัง วิหาร กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๕ เมตร สูง ๒ เมตร
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปางนาคปรก ขนาดหน้าตักกว้าง ๓๐ เซ็นติเมตร อยู่ในมณฑป สูง ๑.๕ เมตร

วัดกระโจม ตั้งเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐ สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อใดไม่มีใครทราบ
ต่อมา ได้กลายสภาพเป็นวัดร้าง จนถึง พ.ศ.๒๔๙๖ ชาวบ้านได้ร่วมกันบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่
และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๐

ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๖ เมตร
ยาว ๒๗ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอน เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๓
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน