วัดยวด
9 กรกฎาคม 2561

/data/content/422/cms/cgijmtwxy189.jpg

วัดยวด
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยตะเข้ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๙๖ ไร่ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๐๐๕๖

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดถนนสิงห์บุรี-บางระจัน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หลัง
วิหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มี
พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหนักตักกว้าง ๒ เมตร สูงื ๓ เมตร

วัดยวด ตั้งเมื่อ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ การสร้างวัด เดิมเป็นวัดสร้าง
ขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีซากเจดีย์และพระพุทธรูป ๒ องค์ เป็นหลักฐานปรากฏ
อยู่ ต่อมาประชาชนได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ และกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศให้เป็นวัดมีพระสงฆ์ นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ชื่อว่า "วัดยวด"

จากตำนานเรื่องสิงหพาหุ ที่กล่าวถึงชายหนุ่ม ชื่อสิงหพาหุ ได้ฆ่าบิดาซึ่งเป็นสิงห์
ต่อมาได้สำนึกผิดจึงได้จัดสร้างวัด ขึ้นที่ต้นโพธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ทำลายบิดา จึงได้นามว่า
"วัดสละบาป" ครั้นสร้าง วัดสละบาปแล้ว ได้สร้างวัดชื่อ วัดกึ่งประโยชน์ ป้จจุบันเรียกว่า
"วัดยวด" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๑
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๓๘ เมตร

การบริหารการปกครอง พระวันชัย เตชวโร รักษาการเจ้าอาวาส