วัดโภคาภิวัฒน์
6 กรกฎาคม 2561

วัดโภคาภิวัฒน์

วัดโภคาภิวัฒน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านโภคาภิวัฒน์ ถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๕
ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินทีตั้งวัดมีเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๐๙ ,
๑๖๒๐๓,๑๖๒๐๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางหลวง
ทิศใต้ จดที่ดินนางมะลิ
ทิศตะวันออก จดที่ดินนายผัน วรพิมพงษ์
ทิศตะวันตก จดที่ดินนายผุย ชั่งใจ

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ และกำลังก่อสร้าง วิหาร กว้าง ๔.๕๐ เมตร
ยาว ๖.๗๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง โรงครัว ๒ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหนัาตักกว้าง ๖๘ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหนักตักกว้าง ๓๒ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป หลวงพ่อหิน วัดโภคาภิวัฒน์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๐
เดิมชื่อว่า วัดดอนคา ต่อมาได้เรียกว่า วัดโภคาภิวัฒน์ ถึง พ.ศ.๒๔๘๓ จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดมา
เป็น วัดโภคาภิวัฒน์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐ เขตวิสุงคาม สีมา
กว้าง ๖.๕ เมตร ยาว ๑๘.๕ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระใบฎีกามีโชค สนฺตมโน (รักษาการ)

/data/content/420/cms/abcgknpsvy37.jpg