วัดโพธิ์สังฆาราม
3 กรกฎาคม 2561

/data/content/417/cms/emnpruvwxz67.jpg

วัดโพธิ์สังฆาราม
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ บ้านวัดพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๖๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๓๔๐

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเลขที่ ๑๕๔ ที่มีการครอบครอง
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๙
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๘ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑ หลัง เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้
วิหาร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ ๒๕๓๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ ๒๕๓๑ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงเรียนพระปริยัติธรรม ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานอุโบสถ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ ๒๔๕๐ พระประธานประจำ
ศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย สร้างเมื่อ ๒๕๑๓

วัดโพธิ์สังฆาราม ตั้งเมื่อ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๗ สมัยก่อนเดิมทีท่าน้ำหน้าวัดเป็น
สถานที่จอดเรือ พักแรมของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าชาวเรือ (ชาวมอญ) ในสมัยนั้น ซึ่งมีบรรดาพ่อค้า
แม่ค้าชาวเรือจำนวนมาก มาจอดเรือพักอาศัยและตั้งบ้านเรือนกันอยู่ ณ ที่นั้น เกิดความคิดจะสร้าง
วัดขึ้น และตั้งชื่อว่า "วัดพริก"

ตามประวัติที่พบก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๗ แต่ชาวบ้านที่บอกกล่าวกันมาว่า
มีมาช้านาน แล้ว ซึ่งชื่อวัดว่าวัดพริกนั้น มีที่มาจากบริเวณที่สร้างวัดนั้นเป็นป่าพริกมีต้นพริกอยู่มาก
เกิดขึ้นจากบรรดา พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่มาพักอาศัยปลูกกันไว้ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร จึง
ตั้งชื่อว่า วัดพริก ใช้เรียก กันสมัยนั้น ต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนจากวัดพริกเป็น"วัดสุวรรณอำภาสโมสร"
โดยใช้เรียกกันเองของชาวบ้าน สมัยนั้น และเนื่องจากชื่อวัดสุวรรณอำภาสโมสรเป็นชื่อที่ยาวเกินไป
ประกอบกับเป็นชื่อที่เรียกยากและจะจำ ให้ติดปากได้ ชาวบ้านสมัยนั้นจึงเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อว่า
วัดพริก ดังเดิม

หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ อีกครั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๙
โดยใช้ชื่อว่า "วัดโพธิ์สังฆาราม" มาจนถึงปัจจุบัน อนึ่ง ตลาดวัดพริก เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปใน
จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง เพราะเป็นตลาดกลางของการ ค้าขายที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๙ เขตวิสุงคาม สีมา กว้าง ๑๒ เมตร
ยาว ๑๙ เมตร การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗

การบริหารการปกครอง คือ พระครูโพธิกิตติคุณ เป็นเจ้าอาวาส