วัดโพธิ์ศรี
3 กรกฎาคม 2561

/data/content/416/cms/bghjlnruwz19.jpg


วัดโพธิ์ศรี
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๘ ไร่ ๙๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๓๓๖-๘
และ ๑๓๔๖๖-๗

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินชลประทาน
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำน้อย

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๕ ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๕ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๓.๗ เมตร ยาว ๘.๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓.๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
เรือนรับรอง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๗๙ นิ้ว สูง ๑๑๓ นิ้ว
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๒๓ นิ้ว สูง ๓๕ นิ้ว

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อพุทธรตนโอภาสประชานาถมหามุนี พระสิวลี หลวงพ่อใหญ่
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ เป็นพระพุทธรูปปั้น ประดิษฐานอยู่ในวิหารหลวงพ่อขาว เป็นที่สักการะ
ของชาวบ้านมณฑปจัตรมุข พระพุทธรูป ปางมารวิชัย ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

วัดโพธิ์ศรี ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๒๗๖ เดิมชื่อวัดโพธิ์สุทธาลัย ต่อมาชาวบ้านเรียกว่า "วัดโพธิ์คอย"
และหลวงพ่อแพได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดโพธิ์ศรี"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๘ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร

การบริหารการปกครอง พระอธิการสมหมาย ฐานธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส