วัดจักรสีห์
2 กรกฎาคม 2561

/data/content/415/cms/abcknqrsvy19.jpg

วัดจักรสีห์
ตั้งอยู่เลขที่ ๗๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา โฉนดที่ดิน
เลขที่ ๕๖๓๒ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๖๑ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๓๒,๕๖๓๐,๕๖๓๑ 


อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชนและทางสาธารณะประโชยน์
ทิศใต้ จดคลองบางกระโพ
ทิศตะวันออก จดคลองจักรสีห์
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน


อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๖ เมตร ยาว ๓๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๒ หลัง
วิหาร กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๖ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ ๒๕๑๖
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอฉัน ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย มีนามว่า หลวงพ่อขาว

       ปูชนียวัตถุอื่นๆ เรือโบราณ อายุราวประมาณ ๔๐๐ ปี มี ๒๐ ฝีพาย วัดจักรสีห์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐
วัดจักรสีห์ จากหลักฐานของวัดและการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุหลายๆท่าน ว่า เดิมวัดจักรสีห์ มีชื่อว่า "วัดพลับ"
ชื่อตามหมู่บ้าน ซึ่งเป็นวัดร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏหลักฐาน ว่าถิ่นฐานแห่งนี้เป็นชุมชนที่ใหญ่
โดยจะเห็นว่ามีวัดร้างๆรอบๆ หมู่บ้าน เช่น วัดระเบียบ วัดระฆัง วัดแก้ว วัดกลาง ตลอดจนวัดพลับ
      ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวบ้านได้กลับมาอยู่อาศัยเหมือนเดิม โดยประกอบอาชีพทำนา
ค้าขาย จนเป็นหมู่บ้านที่มีฐานะร่ำรวย เรียกกันว่า "บ้านเศรษฐ๊" จึงมีการบูรณะซ่อมแซมและสร้างขึ้นมาใหม่
โดย การพิจารณาของชาวบ้านว่า "วัดพลับ" ซึ่งอยู่ในกลางชุมชนและยังมีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่เหลืออยู่
เช่น เจดีย์ วิหาร พระพุทธรูป และมีเนื้อที่ดินที่มากพอจะสร้างวัดได้ และเป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาประจำ
หมู่บ้าน ซึ่ง ประกอบด้วย หมู่ที่ ๓๔๕๖๗

      คำว่า "วัดจักรสีห์" จากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่า คงเพี้ยนมาจากคำว่า "บ้านเศรษฐี" นั่นเอง ต่อมา
เปลี่ยนตามชื่อ ของตำบลว่า "วัดจักรสีห์" ถึงปัจจุบันได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๓๖ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร

การบริหารการปกครอง พระมหาประสิทธิ์ ฐานวโร เป็นเจ้าอาวาส