วัดโฆสิทธาราม
2 กรกฎาคม 2561

/data/content/414/cms/fghlprtvwxy3.jpg

วัดโฆสิทธาราม
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๒ งาน ๔๕ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่ ๒๐๔ ไร่ ๕๘ ตารางวา
น.ส.๓ ก. เลขที่ ๕๕๒๘,๘๖๘,๘๐๓,๑๐๐๓,๑๐๔๒ และ ๙๓๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ   จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้      จดที่สาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก   จดถนนสายอินทร์บุรี-บ้านไร่
ทิศตะวันตก      จดแม่น้ำเจ้าพระยา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๘๒ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๗ เมตร ยาว ๓๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๒ หลัง เป็นอาคารไม้ ๑๐ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก๑ หลัง
วิหาร
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง 

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖
พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๙ นิ้ว สูง ๘๗ นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๔

วัดโฆสิทธาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๖๕ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.๒๓๔๖ เดิมมีนามว่า "วัดบ้านไร่" ตามชื่อ
บ้าน ซึ่งหมู่บ้านนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ โดยเฉพาะแตงโมของบ้านไร่นั้น มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี จน
มีคำติดปากทั่วไปว่า "ปลาแม่ลา น้ำยาบางเลา สาวบ้านแป้ง แตงบ้านไร่" ต่อมามีคหบดีได้บริจาคทีดินเลี้ยงวัว ซึ่งอยู่ติด
กับวัดบ้านไร่ ทางทิศเหนือให้เป็นที่ตั้งวัด จึงได้เปลี่ยนนามวัดใหม่"วัดโคสิทธาราช" ต่อมาทางราชการได้ เปลี่ยนอักษร
"ค"มาเป็นอักษร "ฆ" เพื่อให้มีความหมายตามศัพท์บาลี เป็น "วัดโฆสิทธาราม" แยกศัพท์มาจาก โฆส + อิทธิ + อาราม
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร

การบริหารการปกครอง คือ พระอธิการปัญญา นนฺทปญฺโญ