วัดโคกพระ
2 กรกฎาคม 2561

/data/content/413/cms/adfghinors23.jpg

วัดโคกพระ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๕๙ ตารางวา
โฉนดทีดินเลขที่ ๔๑๒๘,๕๘๘๙,๖๖๘๖,๒๐

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดหมู่บ้าน
ทิศใต้ จดที่สาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดคลองชลประทาน
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๓ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๔ หลัง วิหาร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
สร้างเมื่อ ๒๕๓๗
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้ ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักว้าง ๑.๕๐ เมตร สูง ๒ เมตร วัดโคกพระ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒
เดิมมีแต่ที่ดินไม่มากอยู่ติดคลองคันบาง มีกุฏิที่มุงจากคล้ายกระท่อม ไม่มีพระอยู่ นาย หลง นางเปลื้อง มีบ้านอยู่ที่ตอตะเคียนหมู่ที่ ๔
ได้รู้จักหลวงพ่อสุกจึงได้นิมนต์ท่านมาอยู่ที่วัดโคกเมื่อ ปี ๒๔๗๖ ชื่อวัด โคกนี้ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าอาวาสวัดสังฆราชาวาส
เป็นผู้ตั้งให้ หลวงพ่อสุกมาอยู่พร้อมกับพระลูกชาย ชาวบ้านก็ดีใจที่พระมาอยู่ก็ได้ร่วมใจกัน รื้อกุฎิที่ผุพังแล้วสร้างศาลาบำเพ็ญ
กุศลขึ้นมาใหม่ เป็นทั้งศาลาทำบุญและเป็นที่อาศัยของพระไปในตัว และเวลาทำบุญก็จะนิมนต์พระ มาทางน้ำ หลวงพ่อ สุกอยู่กับ
พระลูกชายแค่สององค์ไม่นานพระลูกชายก็สึก จากนั้นจึงเหลือหลวงพ่อสุกรูปเดียวมาตลอด ต่อมาปี ๒๔๘๒ ได้รับอนุญาต
ให้เป็นสำนักสงฆ์ ชื่อว่า วัดโคกพระ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๓ เขตวิสุงคามสีมา
กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร

การบริหารการปกครอง คือ พระอธิการไพโรจน์ เขมจิตฺโต