วัดขุนสงฆ์
2 กรกฎาคม 2561

/data/content/412/cms/cgtuv2345689.jpg


วัดขุนสงฆ์

วัดขุนสงฆ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านไร่มอญ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๐ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง
วิหาร กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๙ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง กุฏุิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีประธานประจำอุโบสถ ปางปฐมเทศนาขนาดหน้าตักกว้าง ๔ เมตร สูง ๕ เมตร
ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูปปางประทานพร จำนวน ๔๗ องค์ พระพุทธรูป ปางมารวิชัย จำนวน ๑๐๘ องค์
ตั้งล้อมเป็นรูปสี่เหลี่ยม พระพุทธรูป ปางมารวิชัย จำนวน ๒๓ องค์ ตั้งอยู่ระหว่างเลียบทางเข้าวัด
พระพุทธรูป ปางสมาธิ จำนวน ๒ องค์

วัดขุนสงฆ์ ตั้งเมื่อ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๑ วัดขุนสงฆ์เป็นวัดเก่า สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา
เหตุที่ได้ ชื่อว่า วัดขุนสงฆ์ เป็นแม่ทัพที่มีความสามารถ ได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าที่ยกมาตีกรุงศรีอยุธยา ขุนสงฆ์
ได้หาชัยภูมิ ที่เหมาะในการต่อสู้ และได้เลือกบริเวณที่ตั้งของวัดขุนสงฆ์ในปัจจุบัน ชาวบ้านบางกลุ่มเชื่อว่า
เป็นวัดที่แม่ทัพ ขุนสงฆ์สร้างขึ้น และได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนเสียชีวิตอยู่บริเวณนี้ จึงตั้งอยู่วัดว่า วัดขุนสงฆ์
เพื่อให้ผู้คนได้รำลึกถึงคุณงามความดีของแม่ทัพผู้นี้ เมื่อแพ้สงครามแล้ว วัดได้กลายเป็นวัดร้าง ดังมีซากปรัก
หักพังปรากฏเป็น หลักฐาน เช่น วิหารเก่า และมีเศษโลหะต่างๆ ที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่หล่อปืนใหญ่
ให้แก่ค่ายบางระจัน ต่อมา ราว พ.ศ.๒๔๙๖ ประชาชนได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ โดยมีหลวงพ่อทองใบ เขมธฺมโม
เป็นประธานในการ ก่อสร้าง และได้รับการประกาศยกร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

การบริหารการปกครอง พระอธิการมนตรี ญาณสุทฺโธ เป็นเจ้าอาวาส