วัดกลางพรหมนคร
2 กรกฎาคม 2561

/data/content/411/cms/abchiq124579.jpg
วัดกลางพรหมนคร ตั้งอยู่เลขที่ ๕๘ บ้านกลางย่านไม้รวก หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๘๘ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๗๔๘

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๔๓ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๘๖๒,๑๕๖๑

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๖ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑๖ หลัง
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏุิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ ตู้พระไตรปิฎก ปิดทองลายรดน้ำเป็นรูปเทวดาจีนกับไทยปนกัน น่าจะสร้างสมัยรัชกาล ที่ ๒
พระศรีศากยธรรมมุนี เจดีย์ชื่อ "อนุตตรธาตุเจดีย์สิงห์บุรีมหามงคล" สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวชวิหาร เป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ

วัดกลางพรหมนคร ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง จากเอกสารหลักฐานและการขุดพบวัตถุโบราณ
พระพุทธรูปแกะสลัก ขนาด ๕ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา อุโบสถหลังเก่าก็มีรูปทรงแบบอยุธยา
บริเวณที่ฝังลูกนิมิต ขุดพบพระทองคำ เงินพดด้วงเบี้ยหอยโบราณ เชี่ยนหมากทองเหลือง

วัดกลางพรหมนคร สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประมาณราว พ.ศ.๒๓๐๐
เดิมขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอพรหมบุรี เรียกว่า "วัดกลางย่านไม้รวก" และมีชื่ออีกอย่างหนึ่ง ว่า
"วัดกลางบางหมื่นหาญ" และภายหลังเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า "วัดกลางพรหมนคร" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อ พ.ศ.๒๔๑๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๙ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

การบริหารการปกครอง พระครูปริยัติพรหมคุร เป็นเจ้าอาวาส