วัดกุฎีทอง
29 มิถุนายน 2561

/data/content/410/cms/afhmqrtz1367.jpg

วัดกุฎีทอง
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๔๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๐๓๔,๓๐๓๖,๓๐๓๙,๓๐๔๒
และ ๘๔๙๗

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะและที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดกรมชลประทาน
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๙๓ น.ส.๓
เลขที่ ๗๒๑๓

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๖.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๒๐.๖๐ เมตร ยาว ๓๐.๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง หอกลอง ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง เรือนเก็บพัสดุ ๑ หลัง
กุฏิ เจ้าอาวาส ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางประทานพร ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๗๕ เมตร สูง ๑.๕ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๒ เมตร สูง ๑.๕ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๖

ปูชนียวัตถุอื่นๆ เจดีย์ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ ก่ออิฐถือปูน มีลักษณะย่อ
มุมไม้สิบสอง ภายในมีรอยพระพุทธบาทจำลอง ๔ รอย ธรรมมาสน์ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐
ตู้พระไตรปิฎก ๑ ตู้

วัดกุฎีทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๕ สร้างรัชกาล ที่ ๓ เดิมมีชื่อว่า วัดโพไชย แต่ชาวบ้านเรียก วัดบ้านทราย
สร้างขึ้น สมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากที่ตั้งวัดเดิมเป็นบริเวณที่กระแสน้ำพัดพุ่งตรงเข้าหาฝั่งพอดี ทำให้ตลิ่งพัง
จึงได้ ย้ายวัดหนีลึกเข้าไป เพื่อให้พ้นจากการกัดเซาะของน้ำ พร้อมทั้งจัดการบูรณะวัดขึ้นใหม่ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น
"วัดกุฎีทอง" ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๖ หลวงพ่อนา ควรคุณ ได้ดำเนินการย้ายวัดลึกเข้าไปอีกเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อ
ความสงบในการใช้สถานที่ของสงฆ์ อีกเหตุผลหนึ่ง เมื่อถึงฤดูน้ำหลากแต่ละปี ลูกคลื่นจากเรือได้ซัดตลิ่งพังลงไป
ปีละมากๆและได้บูรณะวัดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระภาวนาพรหมคุณ การบริหารการปกครอง
มีเจ้าอาวาสคือ พระครูประสุดสารคุณ (เปสโร)