วัดม่วง ตำบลโพสังโฆ
29 มิถุนายน 2561

/data/content/409/cms/bdfijxz14678.jpgวัดม่วง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๓๘ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๗๔

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน (นางฉัตร)
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน (นางปุย)
ทิศตะวันออก จดทางหลวง (แม่น้ำน้อย)
ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๒ งาน ๑๖ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๙ ๑๐๗๙๖,๑๐๗๙๕ และ ๑๐๗๙๗

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๘.๗๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๗
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๘.๖๖ เมตร ยาว ๑๖.๓๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑.๐๔ เมตร ยาว ๑๘.๐๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๘

วัดม่วง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยชาวบ้านร่วมกันก่อสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐
ที่มาของชื่อวัดมาจากต้นมะม่วง เพราะเป็นชุมชนที่มีต้นมะม่วงมาก

ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๘.๗๔ เมตร
ยาว ๑๖ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระครูประสุดสารคุณ (เปสโร)