วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม
26 มิถุนายน 2560

/data/content/38/cms/abflnqsz1359.jpg
ประวัติวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) 

วัดไผ่ดำ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลทองเอน อ.อินทร์บุรี  จ.สิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตมีที่ดินตั้งเนื้อที่วัด ๒๑ ไร่ ๔๖ ตารางวา
     อาณาเขต  
         ทิศเหนือ ยาว ๒๐๐ เมตร ติดต่อกับโรงเรียนประถมศึกษา
ของทางราชการ (โรงเรียนวัดไผ่ดำ มิตรภาพที่ ๑๘๓) และที่ดินของชาวบ้าน
         ทิศใต้ ติดต่อ กับถนน ร.พ.ช. และสวนผลไม้ของชาวบ้าน
         ทิศตะวันตก ติดต่อ กับคลองชลประทาน
     พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบล้อมด้วยหมู่บ้านและทุ่งนาของชาวบ้าน อาคาร
เสนาสนะต่างๆ สร้างไว้เป็นสัดส่วน มีอุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร
พระประธานในอุโบสถ ชื่อ พระพุทธโสภาคย์สักยมุนี ขนาดพระเพลา ๑.๓๕ เมตร

     เจดีย์โบราณ วัดไผ่ดำมีเจดีย์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยมีฐานเจดีย์กว้าง
๑๑ เมตร สูง ๙ เมตร อาคารเสนาสนะต่างๆ นอกจากโบสถ์และเจดีย์แล้วยังมีศาลา
บำเพ็ญกุศล

     กุฏิสงฆ์ มีจำนวนหลายหลังอาคารเสียง-เป้า ปาลวัฒน์วิไชย (อาคารเรียน
หลังเก่า) ปัจจุบัน ดัดแปลงเป็นที่รองรับแขก ญาติโยม หอระฆัง และ ฌาปน
สถาน อาคารเหล่านี้ส่วนมากเป็นอาคารถาวร

     วัดไผ่ดำ เป็นวัดเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือมากกว่านั้น เพราะมีเจดีย์
เก่าแก่ปรากฎอยู่เป็นหลักฐานสภาพเกือบสมบูรณ์ ต่อมาราว พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๖๗
มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาบ้าง ว่างเว้นไปบ้าง จนถึง พ.ศ.๒๔๗๐ สมเด็จพระสังฆราช
กรมหลวงวชริญาณวงศ์โปรดให้พระสงฆ์ในปกครองคณะธรรมยุตมาอยู่ประจำ
โดยมี พระครูประพัฒนสีลคุณ (เอก ปวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสรูปแรก

     ต่อมาได้สร้าง อุโบสถหลังใหม่และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งหลัง
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
วัดไผ่ดำ
ได้ชื่อตามนามของหมู่บ้านไผ่ดำ เพราะพื้นที่เดิมของหมู่บ้านและของวัดบางส่วนเป็น
ป่าไผ่ดำ ปัจจุบันยังหลงเหลืออยู่บางส่วนภายในวัด วัดไผ่ดำได้พัฒนาและสนับ
สนุนการศึกษาทุกแผนกโดยได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมและของการศึกษานอก
โรงเรียน(การศึกษาผู้ใหญ่)แก่ภิกษุ-สามเณร ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๒๕ – ๒๕๓๐

      ปัจจุบันวัดไผ่ดำ ได้เปิดเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม (ตรี-โท-เอก)
แผนกบาลี (ป.ธ.๑-๒ – ป.ธ.๕) แผนกสามัญศึกษา (ม.๑-ม.๖)