วัดจินดามณี
3 มกราคม 2561

วัดจินดามณี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ บ้านแป้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด ๘ ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางกระบือ
ทิศใต้ จดทางกระบือ
ทิศตะวันออก จดถนนสายเอเชีย
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๓๑ ตารางวาโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๘๒

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๒๐ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๔ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๑ เมตร ยาว ๑๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง
กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง เรือนรับรอง ๑ หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒

ปูชนียวัตถุอื่นๆ เจดีย์ ๓ องค์ พระรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ปางสมาธิ
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ สมุดข่อยมี ทั้งข่อยดำ และข่อยขาวเป็นแหล่งรวมคาถาอาคมต่างๆ