วัดทอง
3 มกราคม 2561

วัดทอง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำตาล อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด ๙ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา โฉนดที่ดิน ๙๕๓๕

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดถนนหลวง
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๑๖ ตารางวา

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๓ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฏิสงฆ์ จำนวน ๑๑ หลัง เป็นอาคารไม้ ๙ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ หลัง วิหาร กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๖๒ นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ
ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๑.๖๐ เซ็นติเมตร สูง ๓.๓๙ เซ็นติเมตร

วัดทอง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๕ เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดทองราษฎร์บำรุง สถานที่ตั้งวัดเดิมอยู่ติดกับคลองมหาราช
มีหลักฐาน ปรากฏเมื่อหลายปีก่อน คือ ฐานโบสถ์เก่า(ปัจจุบันเป็นนาของชาวบ้าน) และปัจจุบันยังมีวิหารพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย พระสังกัจจายน์ ผู้ที่ทำการซ่อมแซมมาจากของเก่าเศียรองค์หักแตก คือ พระฉาย ท่านได้นำปูนมา
พอกปั้นตกแต่งใหม่ ให้สมบูรณ์ ข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากการบอกเล่าจากพระฉาย สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ เขตวิสุงคามสีมา ๘ เมตร ยาว ๒๕ เมตร
ปัจจุบัน มีพระครูสุวรรณวิโรจน์ เป็นเจ้าอาวาส