วัดตะโหนด
3 มกราคม 2561

/data/content/377/cms/abfhopqstuwz.jpg

วัดตะโหนด ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด ๔๒ ไร่ ๒๔ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ       จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้          จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก   จดคลองโพธิ์ชัย และถนนพัฒนาหัวไผ่

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๗ แปลง เนื้อที่ ๑๒๒ ไร่ ๕๒ ตารางวา
โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๕๔๐ , ๘๙๘๐, ๓๕๖,๕๕๕,๖๐๔๔,และ ๙๗๒๖

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๓.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๙
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเจ้าอาวาส ๑ หลัง

วัดตะโหนด ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๔ เดิมวัดนี้เป็นวัดร้าง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาหลวงพ่อน้อย
ซึ่งเป็นฆราวาสมาจากที่อื่น มาเที่ยวแล้วเห็นว่า เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมแก่การเป็นสถานที่แสวงหาความสงบ
จึงได้ชักชวนอุบาสกอุบาสิกาสร้างเป็นวัดขึ้นและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุปกครองดูแลการก่อสร้าง
จนเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั้งในและนอกเขต เป็นที่รู้จักทั่วไปในนามว่า "หลวงพ่อน้อย" เพราะมีปฎิทา
เป็นที่ น่าเคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน

จึงได้แต่งตั้งเจ้าอาวาสเป็นองค์แรกของวัดนี้ ชื่อ ตะโหนด น่าจะมาจากตาลโตนดซึ่งมีมากบริเวณนี้
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร

การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสคือ พระครูอธิการชะโอด สทฺธาธิโก