วัดตลาดโพธิ์
3 มกราคม 2561

/data/content/376/cms/agijmqvxz349.jpg

วัดตลาดโพธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันออก จดแม่น้ำน้อย
ทิศตะวันตก จดคลองชลประทาน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๙ เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๔ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารไม้ ๔ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเหล็ก ๓ หลัง
วิหาร กว้าง ๖.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๒๐
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ เมตร
ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อแป้นพระพุทธโพธิ์ทอง, รูปปั้นหลวงพ่อทองอยู่ และรูปปั้นหลวงปู่ต่าย

วัดตลาดโพธิ์ ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๐ ตามประวัติที่เล่าสืบต่อกันมา มีคหบดีชื่อ นายหรั่ง เจริญฉิม
ได้พาครอบครัว ญาติพี่น้องมาตั้งถิ่นฐาน และเป็นผู้สร้างวัดขึ้น บริเวณที่วัดเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง
เคยเป็นตลาดเก่าในสมัยอยุธยา ในบริเวณนั้นมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่ จึงได้ตั้งชื่อวัด ตามสถานที่ตั้ง
และชื่อต้นไม้เด่นว่า "วัดตลาดโพธิ์"

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๖
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การปกครอง พระครูประสูติวุฒธรรม เป็นเจ้าอาวาส