วัดเพิ่มประสิทธิผล
2 มกราคม 2561


/data/content/375/cms/hiknorsvwy15.jpg

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต 
ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน ๗๓ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๔๒๙ ๙๔๙๘ และ ๑๖๑

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๕.๗ เมตร ยาว ๑๘.๘ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๕
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๙.๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑
หอสวดมนต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐.๗ เมตร
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง

ปูชนียวัตถุ มีหลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ เป็นพระพุทธรูปสมัอยุธยา ประดิษฐานในศาลาจัตรมุข

วัดเพิ่มประสิทธิผล ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๑๑ พระสมุห์คล้อยได้มาจำพรรษาอยู่ และ สร้างอุโบสถ
หลังแรกขึ้น ใช้เวลา ๑๑ ปี จึงแล้วเสร็จ นางเพิ่มและนายผล(บุตร) ได้บริจาคที่ดินให้วัด จึงได้ตั้งชื่อวัดว่า
"วัดเพิ่มประสิทธิผล" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๖
เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๒.๓ เมตร ยาว ๒๕.๕ เมตร

การบริหารการปกครอง พระครูสมุห์พัลลภ ปภสฺสโร เป็นเจ้าอาวาส