วัดโพธิ์ลังกา
2 มกราคม 2561

/data/content/374/cms/deijlmuwxz13.jpg

ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านท่างาม หมู่ที่ ๖ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๐๘๓
อาณาเขต
ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกชน

มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๗ ไร่ ๒ งาน ๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๕๖๔
และ ๘๙๕๖

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง ๙.๕ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทรงไทย สูง ๒ ชั้น
กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๐ หลัง เป็นอาคารไม้ ๘ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๑ หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง
วิหาร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก

นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑ หลัง หอระฆัง ๒ หลัง กุฎิเจ้าอาวาส ๑ หลัง ศาลาสหสันติสุข
เป็นอาคารคอนกรีต

ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๔๒ นิ้ว สูง ๖๘ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง ๕๒ นิ้ว สูง ๗๘ นิ้ว
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๖

ปูชนียวัตถุอื่นๆ หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปเก่า วิหารหลวงพ่อขาว

วัดโพธิ์ลังกา ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ เดิมชื่อวัดลังกา ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์ลังกา เพราะมีต้นโพธิ์อยู่ในวัด
ตรงหลวงพ่อธรรมจักร ถือว่า เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเคารพสักการะ วัดโพธิ์ลังกา สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ
พ.ศ.๒๔๓๒ โดยมีนายเอี๋ยว พรหมจันทร์ และ นายสอน กาญจนสมบัติ ร่วมกับชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาก่อสร้างวัด
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๗๐

เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร การบริหารการปกครอง พระครูพิพิธโพธิกิจ (เสงี่ยม สุธีโร)