วัดกลาง ต.ทองเอน
26 มิถุนายน 2560

วัดกลาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 

เจ้าอาวาส พระครูอินทประภากร
     ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านสระพัง หมู่ที่ ๒ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๑ งาน ๒๒ ตารางวา

อาณาเขต
   ทิศเหนือ        จดถนนพัฒนาของหมู่บ้าน
   ทิศใต้            จดหมู่บ้าน
   ทิศตะวันออก  จดคลองชลประทาน
   ทิศตะวันตก    จดถนนชลประทาน
ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที ๓๕ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวาโฉนด

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
อุโบสถ กว้าง ๗.๖๐ เมตร ยาว ๑๕.๙๐เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๑ 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕.๐๓ เมตร ยาว ๓๐.๖๐ เมตร สร้างเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นอาคารไม้
หอสวดมนต์ กว้าง ๑๔.๒๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ ๒๕๑๕ 
เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน๘ หลัง เป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ๖ หลังอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ๒ หลัง
วิหาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕.๔๐ เมตร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ หลัง

       นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน ๑หลัง หอระฆัง ๑ หลัง กุฏิเอาวาส ๑ หลัง 
       วัดกลาง ตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๘ เดิมทีเรียกว่า “วัดสระพัง” เพราะ
บริเวณวัดมีสระเก่าแก่อยู่สระหนึ่ง ดินริมฝั่งได้พังไปเรื่อยๆ โดยมิได้ทำ
การขุดลอก ชาวบ้านจึงเรียกเป็นนามว่า “วัดสระพัง” ต่อมาได้เปลี่ยน
ชื่อ “วัดกลาง” โดยอาศัยเหตุผลที่เป็นวัดตั้งอยู่ท่ามกลาง ระหว่าง
วัดดงยาง กับ วัดไผ่ดำ 

       ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
เขต วิสุงคามสีมา กว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๙๐ เมตร 

            รูปปั้นองค์หลวงพ่อดี และรูปภาพถ่ายเก่ายังมีชีวิต

/data/content/36/cms/degklnrtwx14.jpg
/data/content/36/cms/bdeopstu3479.jpg
         พระครูอินทประภากร (ทม) เจ้าอาวาส
/data/content/36/cms/chkpvwx12479.jpg
                               วิหารสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อดี


                 เจดีย์เก่าวัดกลางสันนิษฐานว่า เป็นเจดีย์สมัยอยุธยา
/data/content/36/cms/cefhijloqv25.jpg