วัดพระปริยัติธรรม/วัดสำนักปฎิบัติ
26 กรกฎาคม 2560
                                          วัดในอำเภอเมือง                           วัดในอำเภอพรหมบุรี
             สังกัดมหานิกาย
วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  อำเภอเมือง
 
 
วัดเสาธงทอง      อำเภอเมือง 
   

วัดกลางพรหมนคร อำเภอเมือง 
   

วัดแค ตำบลจักรสีห์

วัดจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์

วัดคลองสามแยก ตำบลต้นโพธิ์

วัดแจ้งพรหมนคร ตำบลต้นโพธิ์

วัดยวด ตำบลต้นโพธิ์

วัดศรีสาคร ตำบลต้นโพธิ์

วัดสว่างอารมณ์ ตำบลต้นโพธิ์

วัดกระดังงาบุปผาราม ตำบลบางกระบือ

วัดประโชติการาม ตำบลบางกระบือ

วัดโพธิ์ลังกา ตำบลบางกระบือ

วัดสถิตย์วัฒนาราม ตำบลบางกระบือ

วัดสอาดราษฎร์บำรุง ตำบลบางกระบือ

วัดบุดดา ตำบลบางกระบือ

วัดพรหมสาคร ตำบลบางพุทรา

วัดโพธิ์แก้วนพคุณ ตำบลบางพุทรา
วัดโพธิ์ข้าวผอก ตำบลบางมัญ
วัดโพธิ์เงิน ตำบลบางมัญ
วัดสังฆราชาวาส ตำบลบางมัญ
วัดเสาธงทอง ตำบลบางมัญ
วัดหัวว่าว ตำบลบางมัญ
วัดโคกพระ ตำบลโพกรวม
วัดดาวดึงษ์ ตำบลโพกรวม
วัดโพกรวม ตำบลโพกรวม
วัดราษฎร์ประสิทธิ์ ตำบลโพกรวม
วัดตึกราชา ตำบลม่วงหมู่
วัดพระปรางค์มุนี ตำบลม่วงหมู่
วัดศรัทธาภิรม ตำบลม่วงหมู่
วัดเสฐียรวัฒนดิษฐ์ ตำบลม่วงหมู่
วัดข่อยสังฆาราม ตำบลหัวไผ่
วัดตะโหนด ตำบลหัวไผ่
วัดธรรมสังเวช ตำบลหัวไผ่
วัดธัมมจักร (สามเกรียว) ตำบลหัวไผ่
วัดน้อย ตำบลต้นโพธิ์
วัดโพธิ์ชัย ตำบลหัวไผ่

           สังกัดมหานิกาย

วัดกุฎีทอง ตำบลบางน้ำเชี่ยว
วัดโพธิ์เอน ตำบลบางน้ำเชี่ยว
วัดโภคาภิวัฒน์ ตำบลบางน้ำเชี่ยว
วัดมงกุฏแก้ว ตำบลบางน้ำเชี่ยว
วัดหลวง ตำบลบางน้ำเชี่ยว
วัดอุตมพิชัย ตำบลบางน้ำเชี่ยว
วัดกลางธนรินทร์ ตำบลบ้านแป้ง
วัดคู ตำบลบ้านแป้ง
วัดจินดามณี ตำบลบ้านแป้ง
วัดพุทธาราม ตำบลบ้านแป้ง
วัดเสาธงทอง ตำบลบ้านแป้ง
วัดเก้าชั่ง ตำบลบ้านหม้อ
วัดโคปูน ตำบลบ้านหม้อ
วัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ
วัดตาเถร ตำบลบ้านหม้อ
วัดศรีพรหมประสิทธิ์ ต.บ้านหม้อ


วัดพรหมบุรี ตำบลพรหมบุรี
วัดอัมพวัน ตำบลพรหมบุรี
วัดชีปะขาว ตำบลพระงาม
วัดเตย ตำบลพระงาม
วัดทุ่ง ตำบลพระงาม
วัดประสาท ตำบลพระงาม
วัดราหุล ตำบลพระงาม
วัดสิงห์ ตำบลพระงาม
วัดเทพมงคล ตำบลโรงช้าง
วัดป่าหวาย ตำบลโรงช้าง
วัดโบสถ์ ตำบลหัวป่า
วัดพรหมเทพาวาส ตำบลหัวป่า
วัดหัวป่า ตำบลหัวป่า

ธรรมยุติกนิกาย
วัดนาคนันทาราม ตำบลบ้านแป้ง
                                            วัดในอำเภอค่ายบางระจัน                               วัดในอำเภอบางระจัน
          สังกัดมหานิกาย
วัดสิงห์สุทธาวาส อำเภอค่ายบางระจัน  

วัดราษฏร์บำรุง ตำบลโพทะเล

วัดตะโกรวม ตำบลคอทราย

วัดวังกะจับ ตำบลคอทราย

วัดกลางท่าข้าม ตำบลท่าข้าม

วัดโพธิ์ศรี ตำบลท่าข้าม

วัดสาธุการาม ตำบลท่าข้าม

วัดขุนสงฆ์ ตำบลบางระจัน

วัดประดับ ตำบลบางระจัน

วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน

วัดยายสร้อย ตำบลบางระจัน

วัดสี่เหลี่ยม ตำบลบางระจันวัดคลองระมาน ตำบลโพทะเล
วัดดอนตะโหนด ตำบลโพทะเล
วัดบ้านกลับ ตำบลโพทะเล
วัดโพธิ์ทะเลใต้ ตำบลโพทะเล
วัดราษฎร์บำรุง ตำบลโพทะเล
วัดโพธิ์สังฆาราม ตำบลโพสังโฆ
วัดฟูก (ฟูกทอง) ตำบลโพสังโฆ
วัดม่วง ตำบลโพสังโฆ
วัดสิงห์สุทธาวาส ตำบลโพสังโฆ
วัดหนองกระทุ่ม ตำบลหนองกระทุ่ม

ธรรมยุติกนิกาย
วัดโพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ


             สังกัดมหานิกาย
วัดดอนกะเชา ตำบลเชิงกลัด

วัดพระปรางค์ ตำบลเชิงกลัด

วัดโพธิ์รัตนาราม ตำบลเชิงกลัด

วัดโพธิ์สุทธาลัย ตำบลเชิงกลัด

วัดโพธิ์หอมสุทธาราม ตำบลเชิงกลัด

วัดบ้านจ่า ตำบลบ้านจ่า

วัดหนองโขลง ตำบลบ้านจ่า

วัดหนองชะโด ตำบลบ้านจ่า

วัดกลางชูศรีเจริญสุข ตำบลพักทัน

วัดกิ่งประดิษฐ์ ตำบลพักทัน

วัดดงบ้านกร่าง ตำบลพักทัน

วัดห้วยเจริญสุข ตำบลพักทัน

วัดช่องลม ตำบลโพชนไก่

วัดชันสูตร ตำบลโพชนไก่

วัดน้ำผึ้ง ตำบลโพชนไก่

วัดวังขรณ์ ตำบลโพชนไก่

วัดหลังสระ ตำบลโพชนไก่

วัดสะเดา ตำบลแม่ลา

วัดสุขใจดี ตำบลแม่ลา
วัดแหลมคาง ตำบลแม่ลา
วัดจุกคลี ตำบลไม้ดัด
วัดดาวเรือง ตำบลไม้ดัด
วัดตลาดโพธิ์ ตำบลไม้ดัด
วัดม่วงชุม ตำบลไม้ดัด
วัดใหญ่ ตำบลไม้ดัด
วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม 
วัดธรรมเจดีย์ ตำบลสระแจง
วัดสระแจง ตำบลสระแจง
วัดสามัคคีธรรม ตำบลสระแจง
วัดท่าวนธรรมรังษี ตำบลสิงห์
วัดน้อยนางหงษ์ ตำบลสิงห์
วัดประสิทธิ์คุณากร ตำบลสิงห์

สังกัดธรรมยุติกนิกาย
วัดโคนอน ตำบลพักทัน

                                       วัดในอำเภออินทร์บุรี                                วัดในอำเภอท่าช้าง

            สังกัดมหานิกาย
วัดกระโจม ตำบลงิ้วราย
วัดน้อย ตำบลงิ้วราย
วัดโพธิ์สำราญ ตำบลงิ้วราย
วัดแหลมทอง ตำบลงิ้วราย
วัดโฉมศรี ตำบลชีน้ำร้าย
วัดบางปูน ตำบลชีน้ำร้าย
วัดระนาม ตำบลชีน้ำร้าย
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลชีน้ำร้าย
วัดกลาง ตำบลทองเอน
วัดคลองโพธิ์ศรี ตำบลทองเอน
วัดเชียงราก ตำบลทองเอน
วัดดงยาง ตำบลทองเอน
วัดพระปรางค์สามยอด ตำบลทองเอน
วัดล่องกะเบา ตำบลทองเอน
วัดธรรมจักรสิทธาราม ตำบลทับยา
วัดปากแรต ตำบลทับยา
วัดพระนอน ตำบลทับยา
วัดยาง ตำบลทับยา
วัดสิงห์ ตำบลทับยา
วัดสุทธาวาส ตำบลทับยา
วัดกำแพง ตำบลท่างาม
วัดเกาะแก้ว ตำบลท่างาม
วัดแจ้ง ตำบลท่างาม
วัดตุ้มหู ตำบลท่างาม
วัดท่าอิฐ ตำบลท่างามวัดโพธิ์ลังกา ตำบลท่างาม
วัดหัวดง ตำบลท่างาม
วัดโฆสิทธาราม ตำบลน้ำตาล
วัดทอง ตำบลน้ำตาล
วัดราษฎร์บำรุง ตำบลน้ำตาล
วัดดอกไม้ ตำบลประศุก
วัดปลาไหล ตำบลประศุก
วัดสว่างอารมณ์ ตำบลประศุก
วัดเสือข้าม ตำบลประศุก
วัดบ้านลำ ตำบลโพธิ์ชัย
วัดการ้อง ตำบลห้วยชัน
วัดหนองสุ่ม ตำบลห้วยชัน
วัดเฉลิมมาศ ตำบลอินทร์บุรี
วัดประศุก ตำบลอินทร์บุรี
วัดปราสาท ตำบลอินทร์บุรี
วัดพงษ์สุวรรณวราราม ต.อินทร์บุรี
วัดโพธิ์ล้ม ตำบลอินทร์บุรี
วัดม่วง ตำบลอินทร์บุรี

ธรรมยุติกนิกาย
วัดเพิ่มประสิทธิผล ตำบลงิ้วราย
วัดเซ่าสิงห์ ตำบลทองเอน
วัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ)
วัดสาลโคดม ตำบลทับยา
วัดศรีจุฬามณี ตำบลน้ำตาล
วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล
วัดกระทุ่มปี่ ตำบลโพธิ์ชัย
วัดสองพี่น้อง ตำบลโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ศรี ตำบลอินทร์บุรี

วัดพิกุลทอง  อำเภอท่าช้าง 
 
วัดโบสถ์ ตำบลถอนสมอ

วัดเสมาทอง ตำบลถอนสมอ

วัดจำปาทอง ตำบลโพประจักษ์

วัดเสาธงหิน ตำบลโพประจักษ์

วัดโสภา ตำบลโพประจักษ์

วัดวิหารขาว ตำบลวิหารขาว